ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Επιστημονικού Σωματείου με την επωνυμία

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ

Διακριτικό τίτλο ( Δ.Ε.Ε.Π.Ι)

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ)

 

Άρθρο 1

(Επωνυμία –Έδρα –Σφραγίδα)

 

   Ιδρύεται στη Ρόδο Επιστημονικό Σωματείο  μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα, με  την επωνυμία «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ»  και τον διακριτικό τίτλο  «Δ.Ε.Ε.Π.Ι.» με έδρα την πόλη της  Ρόδου  .

 

Άρθρο 2.

 

Σκοπός 

 

Σκοποί του Σωματείου είναι : 1.

α)Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η αντιμετώπιση προβλημάτων όπως και γενικότερων θεμάτων που είναι δυνατό να τους απασχολήσουν .

β) Η ανάπτυξη των κοινωνικών , επιστημονικών και επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των αποφοίτων Πανεπιστημίων και ανωτάτων σχολών της Ιταλίας που διαμένουν στην Δωδεκάνησο .

γ) Η σύσφιξη των δεσμών και των σχέσεων των μελών  , η τακτική επικοινωνία των μελών , η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας αλληλεγγύης , φιλίας συναδελφώσεως , η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από την διαμονή τους στις Ιταλικές πόλεις, η διατήρηση της γνώσης της Ιταλικής γλώσσας και  η προώθηση της Ελληνικής και Ιταλικής κουλτούρας και επιστήμης στον Ελληνικό χώρο και η ανάπτυξη επιστημονικών , πολιτιστικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας .

γ)Η έρευνα , η μελέτη και η επίλυση προβλημάτων των  αποφοίτων των Ιταλικών Πανεπιστημίων μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα .

δ)Η διατήρηση και ανανέωση των με τους Πανεπιστημιακούς και επιστημονικούς χώρους της Ιταλίας και η σύσφιξη των χώρων αυτών με τους αντίστοιχους της Ελλάδος.

ε)Η μελέτη όλων των στοιχείων που συνδέουν ιστορικά την Ελλάδα με την Ιταλία αλλά και πολιτιστικά η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και των οργανισμών τους.

Στ)Η επιστημονική έρευνα καθώς και  η ανταλλαγή απόψεων , επιστημονικές ανακοινώσεις , πολιτιστικές ανταλλαγές , η παρέμβαση σε θέματα  ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής αλληλεγγύης .

ζ)Επίσης η συνεργασία με άλλα παρόμοια σωματεία  και φορείς πολιτιστικών , ψυχαγωγικών και άλλων σχετικών εκδηλώσεων , όπως ομιλιών,  προβολών συνεστιάσεων, εκδρομών κλπ.

 

   2. Η επιδίωξη των σκοπών του Σωματείου είναι ανεξάρτητη από πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.

 

 

Μέσα

Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών  του Σωματείου είναι :

α) Κάθε δράση που προωθεί την επαφή , γνωριμία , δημιουργία κοινωνικής σχέσης και ανθρώπινης αλληλεγγύης μεταξύ των αποφοίτων  Ιταλικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα .

β)η συνεργασία με άλλα σωματεία που οι σκοποί είναι παρεμφερείς με τους

σκοπούς του παρόντος και τα οποία έχουν νόμιμα συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα και στην Ιταλία  καθώς και η συνεργασία της ένωσης με διεθνείς κρατικούς και ημικρατικούς Οργανισμούς της Ελλάδος και της Ιταλίας .

γ) Η ίδρυση  και δημιουργία βιβλιοθήκης γραφείου, αρχείου φοιτησάντων στην Ιταλία , εντευκτηρίου περιοδικών εκδόσεων κλπ. για την προώθηση του σκοπού.

   

 

(Μέλη- δικαιώματα και υποχρεώσεις τους)

Άρθρο 3

 

Τα μέλη της ένωσης διακρίνονται σε ιδρυτικά , τακτικά και επίτιμα.

 

Ιδρυτικά είναι τα μέλη που έχουν πρωτοστατήσει στην Ίδρυση του Σωματείου και έχουν υπογράψει το αρχικό Καταστατικό .

 Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι Έλληνες  υπήκοοι κάτοικοι Δωδεκανήσου είναι πτυχιούχοι Ιταλικών Πανεπιστημίων και όσοι έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία . Για άλλες περιπτώσεις ως λόγου χάριν Ελληνες που σπούδασαν σε Ιταλικά Πανεπιστήμια και κατά την διάρκεια των σπουδών τους μεταγράφηκαν σε Ελληνικά Πανεπιστήμια  , για την εγγραφή μελών θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κι εφόσον προταθούν τα νέα μέλη από δύο τουλάχιστον μέλη της Ένωσης.

 

 Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση της σε εξαιρετικές περιπτώσεις άτομα που έχουν προσφέρει υπηρεσίες που  καθολικά αναγνωρίζονται στην κοινωνία γενικά αλλά και στην Ένωση  ειδικότερα, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επίτιμα μέλη γράφονται σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται  από την Ένωση. Εξαιρετικά μπορεί να κηρυχθούν ευεργέτες ή δωρητές όσοι προσφέρουν   υπηρεσίες ιδιαίτερα εξαιρετικές για την εκπλήρωση του σκοπού της ένωσης ή όσοι προσφέρουν για την ευόδωση των σκοπών της χρηματικά ποσά . Τα ονόματα τους θα καταχωρούνται σε ειδικά τιμητικά βιβλία και σε πίνακα που θα είναι  στην έδρα της Ένωσης.

 

  

   Τα μέλη έχουν τα εξής δικαιώματα:

α)Τα Ιδρυτικά μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις . ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα διοικήσεως  του Σωματείου και να εκλέγονται.

β)Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις , ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται .

γ)Τα επίτιμα μέλη  μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις , και να εκφέρουν τις απόψεις τους χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

δ)Όλα τα μέλη της Ένωσης μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του συλλόγου .

 

Τα μέλη της ένωσης έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού .

β) Να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα τις εργασίες που θα τους ανατίθενται

γ) Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών της Ενωσης , με ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.

δ) Να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Ολα τα μέλη εκτός από τα επίτιμα υποχρεώνονται να καταβάλουν εμπρόθεσμα το δικαίωμα εγγραφής τους καθώς και τακτικά την ετήσια συνδρομή τους που , αντίστοιχα ανέρχονται σε  50  και 120ευρώ. Η ετήσια συνδρομή θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 60 ευρώ εκάστη, στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι ετήσιες συνδρομές θα αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 4

Διαγραφή μελών

Μέλος του Σωματείου διαγράφεται :

α) με αίτηση του,

β) από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικύρωση από την τακτική Γενική Συνέλευση εφόσον δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις εντός ενός εξαμήνου από την λήξη του έτους,

γ) εφόσον παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή παρεμβάλει προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) σκόπιμα προβαίνει σε ενέργειες που αντίκεινται στους σκοπούς της Ενωσης ή την υποκαθιστά χωρίς να έχει έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

ε) με πράξεις ή παραλείψεις του και εν γένει με τη συμπεριφορά του θίγει στοιχειώδεις κανόνες της κοινωνικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας .Για να διαγραφεί ένα μέλος πρέπει να έχει προηγηθεί κλήση του με συστημένη επιστολή από το Διοικητικό Συμβούλιο σε απολογία. Το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσφύγει στη γενική Συνέλευση που θα είναι αρμόδια για τη  διαγραφή ή μη με απόφαση που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

  Επανεγγραφή μέλους που διαγράφτηκε γίνεται με αίτηση του και με πληρωμή τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων του , μετά από εισήγηση  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδοχή της Γενικής Συνέλευσης .

  

Άρθρο 5.

Πόροι του Σωματείου

Οι πόροι του σωματείου  διακρίνονται σε τακτικούς και σε έκτακτους.

 Τακτικοί πόροι είναι οι εισφορές εγγραφής των μελών , οι ετήσιες συνδρομές των μελών και τα έσοδα από την περιουσία του Σωματείου -Ενωσης.

 

 Εκτακτοι πόροι είναι οι δωρεές, οι κληρονομιές και τα έσοδα από εκδηλώσεις και από εκδόσεις του Συνδέσμου καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο .Το ύψος των ετήσιων εισφορών θα αναπροσαρμόζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα επικυρώνεται από  τη Γενική Συνέλευση.

 

 Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην πρώτη  τακτική Γενική Συνέλευση εκάστου έτους , τον διαχειριστικό απολογισμό , για την περιουσία της Ενωσης και για την οικονομική της κατάσταση κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Άρθρο 6

Όργανα της Ένωσης 

Όργανα της Ένωσης είναι :

α) η Γενική Συνέλευση

β) το Διοικητικό συμβούλιο και

γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Α) Η Ενωση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) που έχει τριετή θητεία και εκλέγεται με σταυρούς προτιμήσεως , σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατά την τακτική Συνέλευση , ύστερα από μυστική ψηφοφορία .Κατά την ψηφοφορία κάθε μέλος μπορεί να θέσει μέχρι  τέσσερεις σταυρούς προτιμήσεως στο ψηφοδέλτιο .Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων  και δύο μέλη.

  Μέσα σε είκοσι ημέρες από την εκλογή του το αργότερο , το ΔΣ συνέρχεται με φροντίδα και ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου ο οποίος θα είναι και πρόεδρος και συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή , μεταξύ των μελών του α)του Αντιπροέδρου β)του Γενικού Γραμματέα γ)του Ταμία και δ) του υπευθύνου Δημοσίων σχέσεων . Η εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών .Για να υπάρχει απαρτία , κατά την συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε μέλη. Στις άλλες περιπτώσεις το ΔΣ είναι σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα εάν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα μέλη .Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών . Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο μία φορά το δίμηνο, μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Η πρόσκληση αναγράφει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον τρείς ημέρες νωρίτερα. Έκτακτα συνεδριάζει το ΔΣ όταν υπάρχει  σπουδαίος λόγος ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία μέλη του, τα οποία θα αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν , με πρόσκληση που θα κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα . Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του ΔΣ από τον κατά σειρά επιλαχόντα  σύμβουλο. Το ίδιο ισχύει και όταν παραιτηθεί και ένας σύμβουλος.. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες καλείται η Γενική Συνέλευση για αντικατάσταση του μέλους που παραιτήθηκε ή αντικαταστάθηκε.

    Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα  που αφορά την Διοίκηση του Σωματείου και την διατήρηση της περιουσίας του, εκτός εκείνων για τα οποία είναι αρμόδια μόνο η Γενική Συνέλευση.

 

   Το ΔΣ έχει το δικαίωμα , σε περίπτωση παραβάσεων να επιβάλει τις ακόλουθες ποινές στα μέλη του: έγγραφη επίπληξη, εισήγηση στην Γενική Συνέλευση για προσωρινή διαγραφή μέχρι έξι μήνες  ή και για την οριστική διαγραφή .Καμία ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη κλήση για απολογία κατά τα ανωτέρω (άρθρο 4 ) αναφερόμενα .

   Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες του τις σχέσεις και έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί κάθε φορά στο ΔΣ τις ενέργειες του. Συγκαλεί με απόφαση του ΔΣ τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ , υποχρεούται σε σύγκληση του ΔΣ όταν ζητήσουν τούτο τρία τουλάχιστον μέλη του. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο και φροντίζει γενικά για την ανάπτυξη και προαγωγή του Σωματείου . Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Γενικός Γραμματέας.

 

     Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα γενικά τα καθήκοντα του.

 

    Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών , διευθύνει το γραφείο , φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα της ένωσης. Συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεως  του ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων και συνυπογράφει μαζί με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Σωματείου καθώς και τα παραστατικά πληρωμών. Καταρτίζει , με τον Πρόεδρο, την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως του ΔΣ. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον ταμία ή από το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος του ΔΣ. 

 

    Ο ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις του Σωματείου και κρατεί τα λογιστικά βιβλία και τις διπλότυπες αποδείξεις. Ενεργεί επίσης τις πληρωμές μετά από έγγραφες εντολές που θα είναι υπογραμμένες από τον Πρόεδρο  και τον Γενικό Γραμματέα . Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέτει στη Διάθεση του  ΔΣ για έλεγχο, το ταμείο του σωματείου , όταν του ζητηθεί. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή απώλεια χρημάτων. Τον ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει άλλο μέλος του ΔΣ εκτός του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της δικής του επιλογής ..

 

 Ο υπεύθυνος  των Δημοσίων Σχέσεων ενεργεί ότι είναι απαραίτητο για την προβολή των  σκοπών  του σωματείου , είναι ο εκπρόσωπος τύπου , ενημέρωσης και επικοινωνίας της Ένωσης , καθώς επίσης διευρύνει και καλλιεργεί  τις δημόσιες σχέσεις της Ένωσης.

 

 Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Ανατίθεται ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχειρίσεως του Δ.Σ σε τριμελή, από μέλη του σωματείου , Εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε). Η Ε.Ε εκλέγεται κατά την ίδια ημέρα και κατά τις ίδιες διατυπώσεις που εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ.   Η Ε.Ε κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρο της , ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της τηρεί δε ειδικό βιβλίο πρακτικών . Η Ε.Ε. δικαιούται να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ και του ταμία και να επιβλέπει εάν αυτές είναι σύμφωνες με το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ.. Κάθε χρόνο ελέγχει τα διαχειριστικά έγγραφα και βιβλία του σωματείου και κάθε χρόνο συντάσσει έκθεση    σχετικά με την διαχείριση του Δ.Σ. την οποία και υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση .

 Γενικές Συνελεύσεις

 

     Η γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του σωματείου.     

     Συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο μέσα στο α’ τρίμηνο του έτους και έκτακτα όταν αποφασίζει το Δ.Σ.  ή όταν το ζητήσει εγγράφως το ένα τέταρτο των ταμειακώς εντάξει μελών. Οι αιτούντες τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να αναγράφουν  στην αίτηση τους και τα θέματα που θα συζητηθούν . Τότε το Δ.Σ. συγκαλεί μέσα σε δέκα πέντε ημέρες το αργότερο τη Γενική Συνέλευση.

   Η Γ.Σ είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του . Εκλέγει κάθε τρία χρόνια τη διοίκηση του σωματείου και την Εξελεγκτική Επιτροπή και εγκρίνει τον απολογισμό  και τον προϋπολογισμό της Διοικήσεως . Η Γ.Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα σε αυτή το ήμισυ πλέον ενός των εγγεγραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα  ψήφου. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που θα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημέρα της Γ.Σ. και πριν αυτή υλοποιηθεί.. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γ.Σ. , αυτή επαναλαμβάνει τις εργασίες της μετά από επτά ημέρες  στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα και χωρίς νέα πρόσκληση . Η δεύτερη ΓΣ είναι σε απαρτία , ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα. Οι προσκλήσεις για κάθε ΓΣ είναι έγγραφες , υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα , αναγράφονται σε αυτές η ημέρα ,η ώρα ,ο τόπος της συνελεύσεως και τα προς συζήτηση θέματα , αποστέλλονται δε στα μέλη με fax  ή με email ή με οποιοδήποτε μέσο, δέκα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνελεύσεως. Σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. οι προσκλήσεις στέλνονται στα μέλη προ επτά τουλάχιστον ημερών.

   Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

    Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι εκείνος που θα εκλεγεί από τα παρόντα μέλη σαν Πρόεδρος της . Κάθε Γενική Συνέλευση  εκλέγει τον Πρόεδρο της. Προκειμένου να γίνουν εκλογές για την εκλογή του ΔΣ. και Ε.Ε , η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική επιτροπή στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το ΔΣ  και την Ε.Ε.  Η εφορευτική επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο της και διενεργεί τις εκλογές , συντάσσει δε πρακτικό , στο οποίο  φαίνονται αυτοί που ψηφίζουν και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος . Επίσης η Ε.Ε εκδικάζει τελεσίδικα τις ενστάσεις που υποβάλλονται και ανακηρύσσει  τους εκλεγέντες για το ΔΣ και την ΕΕ.

  Υποψηφιότητες για το ΔΣ  και την ΕΕ υποβάλλονται εγγράφως μέχρι την έναρξη των εργασιών  της Γ.Σ κατά την οποία διενεργούνται οι εκλογές .

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Άρθρο 7

 

 

      Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απαρτία   του ημίσεως (½)των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γενική Συνέλευση . Τι ίδιο ισχύει και προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη διάλυση του σωματείου . Για τα ανωτέρω όμως θα πρέπει  να έχει προηγηθεί έγγραφη πρόταση τουλάχιστον 5 μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση.

   Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου , η τελευταία Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει για την τύχη της περιουσίας της. Μετά τη διάλυση τίθεται το Σωματείο σε εκκαθάριση και θεωρείται ότι υπάρχει για το σκοπό της εκκαθαρίσεως . Εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση όπου αποφασίζεται η διάλυση μεταξύ των μελών τρεις (3) εκκαθαριστές οι οποίοι αποφασίζουν και ενεργούν κατά πλειοψηφία προκειμένου να προβούν στην εκκαθάριση της περιουσίας κατά Νόμο.

 

Άρθρο 8

  Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και  έγκριση της Γενικής Συνέλευσης  μέχρι την τροποποίηση του καταστατικού η οποία θα γίνει με εισήγηση  του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης σε εύθετο χρονικό διάστημα , που δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την υποβολή του θέματος στο Δ.Σ.

 Άρθρο 9

 

   Το καταστατικό αυτό , που αποτελείται από εννέα (9) άρθρα , αναγνώστηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε  κατ’ άρθρο και στο σύνολο του  από τα ιδρυτικά μέλη των οποίων ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα , οι διευθύνσεις και οι υπογραφές.-

 

Ρόδος 10-07-2006

 

 

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ