Τεχνολογία στην Ελλάδα - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

Τεχνολογία στην Ελλάδα

ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » Τεχνολογία στην ΕλλάδαΑνάλογα µε το σκοπό και τη χρήση που ήθελαν να πετύχουν, οι αρχιτέκτονες ̟παράγγελναν τα αντίστοιχα µάρµαρα: έτσι παρήγγειλαν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης συγκεκριµένα Πεντελικό µάρµαρο για τις οπτικές του και άλλες ιδιότητες.

Μέταλλα
Η µεταλλουργία και η χρήση των µετάλλων είναι -µαζί µε τη γραφή- ένας βασικός παράγοντας πολιτισµού. Η ύπαρξη και ανάπτυξη της µεταλλουργίας κατατάσσει τον όποιο πολιτισµό σε ανώτερη εξελικτική βαθµίδα. Οι Έλληνες επεξεργάστηκαν διάφορα µέταλλα και κυρίως χαλκό, σίδηρο, κασσίτερο, άργυρο, χρυσό, µόλυβδο, χάλυβα. Οι χρήσεις των µετάλλων είναι πάρα πολλές και εκτείνονται από τα εργαλεία και τα όπλα, ως τα σκεύη, τα κοσµήµατα, διαφόρων ειδών εξαρτήµατα, µηχανήµατα, κ.λπ. Είναι εντυπωσιακή η τροµερή µεταλλευτική Τεχνολογία των Ελλήνων.

Εργαλεία και κατασκευές εξόρυξης (στοές), τόρνοι, κλίβανοι, εγκαταστάσεις επεξεργασίας (πλυντήρια), χηµική κατεργασία (κράµατα), µεταφορές και εµπόριο µεταλλευµάτων (αποστάσεις, προδιαγραφές). Χαρακτηριστικό παράδειγµα υψηλής τεχνογνωσίας αποτελούν οι εγκαταστάσεις στο Λαύριο της Αττικής. Αξίζει ιδιαίτερης µνείας η Στήλη της Ελευσίνας του 400 π.Χ. Αποτελεί την πρώτη αναφορά σε τόρνο µετάλλων, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και την πρώτη παραγγελία βασισµένη σε αυστηρές τεχνικές και χηµικές προδιαγραφές.

Συγκεκριµένα, ο αρχιτέκτονας επιθυµεί την κατασκευή πόλων και εµπολίων από σκληρό µπρούντζο για τους κίονες της Φιλώνιας Στοάς στο Τελεστήριο της Ελευσίνας. Η προµήθεια προϋποθέτει ισχυρά εργαλεία εξόρυξης και επεξεργασίας. Βρισκόµαστε δηλαδή σε µια εποχή υψηλής τεχνολογίας στον τοµέα της παραγωγής και κατεργασίας µετάλλων. Η σηµασία του έργου απαιτούσε «ό,τι το καλύτερο». Γι’ αυτό και ο αρχιτέκτονας θέλει µέχρι και η εξόρυξη να γίνει µε ιδιαίτερη φροντίδα και από άριστους τεχνίτες.

Προσδιορίζει τον τρόπο µε τον ο̟ποίο θέλει να γίνει και µάλιστα προχωρά στον ορισµό του κράµατος (11 µέρη χαλκό και 1 µέρος κασσίτερο) βάσει των επιθυµητών ιδιοτήτων που θέλει να προσδώσει στο κτίσµα του. Είναι ευνόητο ότι για «ό,τι το καλύτερο» πήγε στους καλύτερους, η παραγγελία αναφέρει ότι ο χαλκός πρέπει να είναι από το Μάριο της Κύπρου και ότι οι τεχνίτες ̟που θα εµπλακούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πρέπει να είναι Κύπριοι. Η µεταλλευτική βιοµηχανία στην Κύπρο άρχισε περί το 3.500 π.Χ. µε τη Σκουριώτισσα να είναι το αρχαιότερο µεταλλείο χαλκού στον κόσµο.

Η λήψη του χαλκού από τις θειούχες ενώσεις του και τα οξείδιά του ήταν σχετικά εύκολη µε πυροµεταλλουργία. Από τις σκωρίες που έχουν µείνει υπολογίστηκε ότι η παραγωγή πρέπει να ανέρχετο στους 140 τόνους το χρόνο, ρυθµός που επέτρεπε την αναγέννηση των δασών που ήταν η καύσιµη ύλη για αυτή την ενεργοβόρο µέθοδο.

Υ̟ολογισµοί έχουν δείξει ότι ο χαλκός που παράχθηκε στην Κύπρο από την αρχαιότητα ήταν σε ποσότητες που αντιστοιχούν σε 17 φορές πλήρη αναδάσωση της νήσου ώστε να δοθεί η απαιτούµενη θερµογόνος ικανότητα. ∆εν είναι τυχαία λοιπόν η Οµηρική αναφορά «δασόεσσα Κύπρος». Επίσης, δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι αυτή η γη µε τη φοβερή γονιµότητα και αναγεννητική ικανότητα είχε προστάτιδα την Αφροδίτη, η οποία όµως ήταν παντρεµένη µε τον Ήφαιστο, προστάτη της µεταλλουργίας και όλων των τεχνιτών.

Εργαλεία και Όργανα 
Εργαλεία
Αν και υπάρχουν λίγες αναφορές συγκεκριµένα για εργαλεία (αφού προφανώς θεωρούσαν αυτονόητη την ύπαρξη και χρήση), εντούτοις λεπτοµερείς µελέτες κειµένων έχουν δώσει πληροφορίες που εξάγονται για τα διάφορα εργαλεία των: 
 • Τεκτόνων (ξυλουργών και ναυπηγών) 
 • Λιθουργών, λιθοξόων, οικοδόµων 
 • Πηλοποιών, πλινθουργών, κεραµέων 
 • Μεταλλωρύχων 
Έτσι έχουµε εργαλεία όπως: 
 • Ο πέλεκυς, η αξίνα από χάλυβα ή ορείχαλκο. Χρησίµευε στην πελέκηση. 
 • Το σκέπαρνον, για ξέση ή λείανση. 
 • Ο πρίων, πριόνι. 
 • Η σφύρα, για χτύπηµα και ξύσιµο λίθων. 
 • Η τυπίς, σιδερένιο εργαλείο για λάξευση. 
 • Η βαρεία, σιδερένιο βαρύ εργαλείο για απόσπαση ή θραύση λίθων. 
 • Το τρύπανον ή τέρετρον, απλό ή µε ιµάντα για δηµιουργία οπών. Το γνωστό τρυπάνι. Πολύ χρήσιµο στη ναυπηγική. 
 • Ο ξυστήρ, σκαρπέλο (για ξυλογλυπτική), αλλά και λείανση λίθων. 
 • Η ρυκάνη, πλατύ µεταλλικό έλασµα. 
 • Επίσης, έχουµε: ∆ιαβήτες, γνώµονες, κανόνες, καθέτους, στάθµες, αλφάδια, κ.λπ. 
Μηχανήματα
Ήδη από τη βαθιά αρχαιότητα είναι προφανής η χρήση µηχανηµάτων, ως ανυψωτικών µηχανών (Τίρυνθα, Μυκήνες, Μινωικά οικοδοµήµατα, ∆ρακόσπιτα Ευβοίας, µεγαλιθικά Μάνης, κ.α.). Τον 6ο αιώνα π.Χ όµως εµφανίζονται γραπτές αναφορές σε ανυψωτικά µηχανήµατα (̟π.χ. για την κατασκευή του Ναού της Άρτεµης στην Έφεσο). Από εκείνη την περίοδο θεωρούµε ότι αρχίζει µια θαυµαστή πορεία πολλών Ελλήνων µηχανικών που καταλήγει στα εκπληκτικά εφευρήµατα της Ελληνιστικής εποχής.

Αρχιµήδης, Κτησίβιος, Ήρων, Βιτρούβιος, είναι µόνο 4 από τα σηµαντικότερα ονόµατα πολυπληθούς καταλόγου. Μοχλοί, Τροχαλίες, Βαρούλκα, Πολύσπαστα, και µηχανήµατα συνδυασµού των ανωτέρω χρησιµοποιούνται στην κατασκευή τειχών, ναών, µεγάλων οικοδοµηµάτων, υδραυλικών έργων, στις µεταφορές, στη ναυπηγική, αλλά και στην πολεµική τεχνολογία.

Μεγάλα Έργα και Κατασκευές 
Όταν κάποιος επιχειρήσει να αναφερθεί σε µεγάλα έργα και κατασκευές των αρχαίων Ελλήνων, πραγµατικά δυσκολεύεται να αποφασίσει από που να αρχίσει και που να τελειώσει. Είναι πολλά τα πολύ µεγάλης σηµασίας έργα στον τοµέα της οικοδοµικής, της ναοδοµίας, της οδοποιίας, της κατασκευής λιµένων και οχυρώσεων, της υδραυλικής, κ.λπ. Έργα όπως ο Ναός της Αθηνάς στην Ακρόπολη των Αθηνών (Παρθενώνας), ο Ναός της Άρτεµης στην Έφεσο, το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, ο Ναός της Ήρας στη Σάµο, ο ∆ίολκος της Κορίνθου, το Χρυσελεφάντινο Άγαλµα του ∆ία στην Ολυµπία, κ.α. προκαλούν ακόµα και σήµερα δέος σε ευρύ κοινό αλλά και µηχανικούς.
 
Εφευρέσεις και Μηχανισµοί 
Είναι πραγµατικά ασύλληπτος ο αριθµός εφευρέσεων και µηχανισµών που ανακαλύφθηκαν και αναπτύχθηκαν από τους Έλληνες σε όλους τους τοµείς της Επιστήµης και της Τεχνολογίας. Το κεφάλαιο των Εφευρέσεων και Μηχανισµών αρχαίων Ελλήνων Μηχανικών είναι τόσο εκτενές που προσφέρει από µόνο του υλικό για δεκάδες τόµους βιβλίων. Το κάθε εφεύρηµα και ο κάθε µηχανισµός που είτε σώζεται, είτε γνωρίζουµε µέσα από φιλολογικές αναφορές, έχει αποτελέσει αντικείµενο διεξοδικών µελετών.
Κάποιοι µηχανισµοί έχουν διερευνηθεί περισσότερο από άλλους είτε λόγω περισσότερων στοιχείων, είτε λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η χρήση τους ακόµη και στις µέρες µας, είτε ακόµα και ελλείψει στοιχείων λόγω του δέους που προκαλεί η πολυπλοκότητά τους σε σχέση µε αυτά που φανταζόµαστε ότι «έπρεπε λογικά» να διαθέτουν οι πρόγονοί µας. 
Από την καθηµερινή ζωή και τις γεωργικές εργασίες, ως την ναυσιπλοΐα και την αστρονοµία, την ιατρική και τη χειρουργική, τη µέτρηση χρόνου και αποστάσεων, την οικοδοµική και αρχιτεκτονική, την υδραυλική µηχανική, τις επικοινωνίες, κ.λπ. υπάρχει πλήθος µηχανικών που διέπρεψαν και εφηύραν µηχανισµούς. Όπως, πρέσα λαδιού, τόρνος και κλίβανος µετάλλων, χειρουργικά εργαλεία, γνώµονας και χάρτης, κυλινδρική ̟ροβολή, ηλιακά κάτοπτρα και ρολόγια, ανυψωτικές µηχανές, µηχανές άντλησης νερού, ατµοµηχανές, υδραυλικά όργανα και µηχανισµοί, αυτοµατισµοί.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Η αντίληψη που καλλιεργήθηκε για την σχέση των αρχαίων Ελλήνων με την τεχνολογία ήταν από νωρίς αρνητική. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προβολή της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας της αρχαίας Ελλάδας αλλά και σε ορισμένες φιλολογικές ''μαρτυρίες'', όπως προκύπτουν από σχόλια αρχαίων συγγραφέων, το νόημα των οποίων έχει μάλλον παρερμηνευθεί. Οφείλεται όμως και στο γεγονός ότι η συστηματική και εντατική μελέτη του πρωτογενούς ''τεχνολογικού'' υλικού που σώθηκε από την αρχαιότητα, είτε σε μορφή κειμένων τεχνικού περιεχομένου είτε ως κατάλοιπα προϊόντων τεχνολογίας, ξεκίνησε πριν λίγες μόνο δεκαετίες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν ήδη αλλάξει ριζικά την αντίληψή μας για την ενασχόληση των αρχαίων Ελλήνων με την τεχνολογία και τη συμβολή τους στη γένεση και πρόοδο της επιστήμης. Βασικός στόχος των παρακάτω, είναι να προβληθεί αυτό ακριβώς το εύρος της τεχνικής δημιουργίας του αρχαιοελληνικού κόσμου, των καινοτομιών και των τεχνικών επιτευγμάτων, έτσι όπως αναδεικνύεται μέσα από την ερευνητική προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια, κυρίως από Έλληνες μηχανικούς και επιστήμονες.

Στην προσπάθεια αυτή αρωγός είναι η σύγχρονη τεχνολογία, η οποία δίνει στους μελετητές τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το παρελθόν με μεγαλύτερη ακρίβεια και βεβαιότητα. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της ερμηνευτικής διαδικασίας είναι ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, το ιστορικό της μελέτης του δείχνει παραστατικά το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ειδικών από το 1900, χρόνο εύρεσης του αντικειμένου, μέχρι σήμερα και τις δυνατότητες που δίνει η διαρκώς εξελισσόμενη σύγχρονη τεχνολογία στην κατανόηση και ερμηνεία του.

Ένα εντυπωσιακό στοιχείο που διαφαίνεται σε πολλές περιπτώσεις είναι ότι αρκετές από τις εφευρέσεις του απώτερου αυτού παρελθόντος εξακολουθούν και σήμερα να λειτουργούν με την ίδια βασική αρχή, η αναρροφητική αντλία του Κτησιβίου, λόγου χάρη, χρησιμοποιούνταν ως πρόσφατα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Κορυφαίο δείγμα της αρχαίας Ελληνικής τεχνολογίας, αλλά και πρόκληση για το επίπεδο γνώσης μας, αποτελεί ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων.

Όσο προχωρά η έρευνα του ιδιαίτερου αυτού αντικειμένου –μοναδικού και ως προς το γεγονός ότι σώθηκε ολόκληρο ως τις μέρες μας– η επιστημονική κοινότητα μένει κατάπληκτη από το πλήθος και το υψηλότατο επίπεδο τεχνικών αλλά και επιστημονικών γνώσεων που προϋποθέτει η κατασκευή του μηχανισμού αυτού. Πρόκειται αναμφίβολα για μια απτή απόδειξη ότι όχι μόνον είχαν τεχνολογία οι αρχαίοι Έλληνες αλλά το πιθανότερο είναι να την είχαν φτάσει σε επίπεδο πολύ υψηλότερο απ’ ό,τι υποψιαζόμασταν ως τώρα.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Ένα από τα παράδοξα της νεοελληνικής πραγματικότητας είναι κι η άποψη κατά την οποία οι «αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν σπουδαία τεχνολογία -οι Pωμαίοι ήσαν οι μεγάλοι τεχνικοί». O αντικειμενικός μελετητής της Ελληνικής ιστορίας, όμως, παρατηρεί ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν λαός τόσο πολύ στραμμένος στην τεχνολογία, ώστε απ’ τα βάθη των αιώνων την είχαν ήδη «προβάλλει» στο μυθοθρησκευτικό επίπεδο. O Προμηθεϊκός μύθος είναι καταλυτικής σημασίας εν προκειμένω.