Μουσείο Κορίνθου - Video - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας