ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ - Δωδεκανησιακή Ένωση Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας

 
 

Free Hit Counter


Επισκέψεις

 
 
   
     
     
     

Newsletter

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ » Αναστασία Αλεξάνδρου| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ » ΝΟΜΙΚΑ

ΜΕ ΤΟΝ Ν.4509/2017
Rating:5.00, Votes:2
  • Αν. Αλεξάνδρου
    Αν. Αλεξάνδρου

 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

 

ΜΕ ΤΟΝ Ν.4509/2017

 

   Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4509/2017 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα , σύμφωνα με τις οποίες το συναινετικό διαζύγιο απαγγελλόταν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

  Μετά την τελευταία τροποποίηση ορίζεται ότι η συναινετική λύση του γάμου χωρεί μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και καθορίζεται  λεπτομερώς η διαδικασία που ακολουθείται, ειδικότερα:

 

 

 1. Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

  «Άρθρο 1438

 

  Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία μεταξύ των συζύγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1441.».

 

  2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

 

  «Άρθρο 1441

 

  1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

 

  2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.

 

  3. α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.

 

  β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

 

  4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.

 

  5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.».

 

  3. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου [5] δεν καταλαμβάνει τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα δικαστήρια, οι οποίες εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους.

 

    4.Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, παραγγέλλεται η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική.

 

    Οσον αφορά την πρακτική πλευρά του συναινετικού διαζυγίου και τα έγγραφα που απαιτούνται για την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης σας παραθέτω τα ακόλουθα :

 

      1)Η έγγραφη συμφωνία των συζύγων κατά τα όσα αναφέρονται παραπάνω.

 

     2)Παρέλευση δεκαημέρου προθεσμίας που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας θεώρησης του γνησίου της υπογραφής των συζύγων επί της εγγράφου συμφωνίας από την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου.

 

      3)Ληξιαρχική πράξη γάμου

 

      4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

      5) Δυο γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων (ένα για κάθε δικηγόρο)που εκδίδονται από τον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο.

 

  Με τον νέο νόμο ορίζεται πλέον ρητά ότι κάθε διάδικο μέρος πρέπει να έχει  δικηγόρο και δεν μπορούν να εκπροσωπούνται και οι δυο σύζυγοι από έναν δικηγόρο όπως ίσχυε με τον προγενέστερο νόμο.

     6) Επικυρωμένα αντίγραφα των πληρεξουσίων τα οποία προσαρτώνται στην συμβολαιογραφική πράξη τα οποία θα έχουν ειδικές εντολές όπως αυτές ορίζονται στον σχετικό νόμο.   

 

 

    Αναστασία Αλεξάνδρου

 

           Δικηγόρος